Købsbetingelser for forbrugere (private)

1) Almindelige betingelsers formål og rækkevidde
Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt ”Kunden”) foretager på Uddannelsesavisen /v Forlaget KSI (herefter benævnt ”Sælger”) hjemmeside www.ua.dk. Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk. 

Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Sælger pr. e-mail eller almindelige post.

2) Ordremodtagelse og aftaleindgåelse

2.1 Ordreprocedure
Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl. 

Efter Kundens bekræftelse af bestillingen vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mail adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.

Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele Sælger, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.

Ordren vil blive opbevaret af Sælger, men vil ikke – udover ordrebekræftelsen – være tilgængelig for Kunden efter ordren er afgivet.

Endelig aftale mellem Kunden og Sælger anses for indgået, når Sælger har bekræftet ordren, idet forbeholdet i punkt 8.2 dog fortsat er gældende. Sælger vil dog snarest mulig underrette Kunden, såfremt et forbehold, f.eks. at varen er udsolgt, gøres gældende.

Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

2.2 Faktura
Umiddelbart efter afsendelse af Kundens ordre vil Sælger fremsende Kunden en ordrebekræftelse pr. e-mail, og derudover vil en papirbaseret faktura fremsendes sammen med varen.

3) Priser og betaling
3.1 Priser og valuta
Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.

Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen. 

3.2 Leveringsomkostninger
Til enhver bestilling af varer afgivet på hjemmesiden skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordreoversigten, som bekræftes af Kunden og ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen og senere fakturaen, der sendes til Kunden.

3.3 Betaling med bankoverførsel
Betaling kan alene ske ved bankoverførsel, hvilket fremgår af hjemmesiden i forbindelse med effektuering af Kundens betaling. Beløbet ovf. til Sælger på kontonr.

Betalinger på Sælgers hjemmeside håndteres af [betalingskortmoduludbyder DIBS A/S, PBS eller lign]. [Betalingskortmoduludbyders] betalingsløsning er baseret på [SSL-standarden], hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. Kort- og kontooplysninger videresendes krypteret til indløsning og validering og oplysningerne hverken registreres eller gemmes i øvrigt af Sælger.

3.4 Forsinket betaling
Beløbet forfalder til betaling 8 dage efter afsendelse af varen.

Ved forsinket betaling påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Sælger udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.

Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

4) Levering
4.1 Leveringssted og måde
Levering sker til den af Kunden oplyste adresse for såvidt angår virksomheder og institutioner. Til private sker levering til den GLS-shop som er beliggende nærmest kundens postadresse. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt fragtfirma på den måde, der fremgår af Kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen.

4.2 Leveringstid
Det estimerede forsendelsestidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen – sædvanligvis inden 1-8 hverdage. Da Sælger ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Sælger ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på Kundens adresse, ved privatpersoner på nærmeste GLS shop.

Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Sælger snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mail adresse.

5) Fortrydelsesret
5.1 14 dages fortrydelsesret
Fortryder Kunden sit køb, giver Sælger fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Sælger på den i punkt 5.3 nævnte adresse. Alle dele af varen, herunder også manualer m.v. skal returneres. Kunden må gerne besigtige og afprøve varen.

Returnering kan ske ved, at Kunden: 

1) selv returnerer varen på Sælgers returneringsadresse senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen, 
2) indleverer varen til forsendelse til Sælger hos et fragtfirma senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen (Kunden opfordres til at sikre sig do-kumentation for forsendelsen er sket) eller 
3) undlader at modtage varen, når den kommer frem eller undlader at afhente varen på GLS-shoppen / posthuset mv.

Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke følger med. Kunden bærer risikoen for, at returvaren er forsvarlig emballeret. Kunden opfordres derfor til at gemme emballagen til Kunden er sikker på, at Kunden vil beholde varen.

5.2 Returnering
Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi, med angivelse af Kundens bankkonto, hvortil købsprisen kan overføres.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering til Sælger.

Det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringsom-kostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. Beløbet returneres umiddelbart efter, at Sælger har modtaget varen retur og har haft mulighed for at kontrollere varen, hvilket som udgangspunkt vil ske senest 30 dage efter mod-tagelse af varen. 

5.3 Returadresse
Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer: 

Uddannelsesmagasinet /v Forlaget KSI
Cvr-nr. 3828 4622
Lille Stationsvej 11
4681 Herfølge
Danmark

ATT: Uddannelsesbøger: fortrydelse/reklamation

eller

Tlf. +45 56 27 64 44
E-mail ksi@ksi.dk 

6) Fejl og mangler - reklamation
6.1 Generelt
I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen, og Kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.

Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modta-gelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

6.2 24 måneders reklamationsfrist på alle varer
Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.

Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

6.3 Reklamation og returnering
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Sælgers regning men for Kundens risiko, og Kunden opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura.

Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 5.3 nævnte adresse.

6.4 Reparation og omlevering
Såfremt varen indenfor den i punkt 6.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem:

1. afhjælpning af manglen,
2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
3. et passende afslag i købesummen eller
4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Sælger uforholdsmæssige omkostninger.

Tilbyder Sælger afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Sælger skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.

Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Sælger i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

6.5 Ansvar
Sælger påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.

7) Personoplysninger
7.1 Behandling af personoplysninger
Sælger er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Sælgers hjemmeside.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig til at opfylde aftalen fx videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger. 

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Kundens PC.

På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på Sælgers hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionaliteter, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annonce-kampagner mv.).

Ved køb på hjemmesiden udbeder Sælger sig Kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Selve "kontrakten" (købeaftalen) lagres ikke hos Sælger på en måde, så Kunden senere kan logge sig ind og se/ændre status. 

Desuden registreres Kundens IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes! 

7.2 Nyhedsbrev
Kunden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Sælger således, at Kunden løbende modtager nyheder og anden information fra Sælger. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af Kunden selv på hjemmesiden. 

7.3 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger
Kunden kan kontakte Sælger, jf. oplysningerne anført i punkt 10 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købeaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen. 

7.4 Markedsføring
Oplysninger om kunderne - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af Sælger til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

7.5 Opbevaring og sletning af oplysninger
Oplysninger vedrørende Kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamati-oner.

8) Andet
8.1 Kontakt til Sælger
Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer +45 56 27 64 44 . Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse ksi@ksi.dk.

8.2 Forbehold for trykfejl m.v.
Sælger tager forbehold for tryk- og billedefejl, udsolgte varer, moms- og afgifts-ændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

8.3 Ugyldighed
Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

9) Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende 
Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder. 

10) Oplysninger om Sælger
Uddannelsesavisen /v Forlaget KSI
Cvr-nr. 3828 4622
Lille Stationsvej 11
4681 Herfølge
Danmark
Tlf. +45 56 27 64 44
E-mail ksi@ksi.dk 

11) Sted og dato
Køge, den 8. februar 2018


Købsbetingelse for erhvervsdrivende og offentlige institutioner


1) Almindelige betingelsers formål og rækkevidde
Nærværende almindelige betingelser (herefter benævnt Betingelserne) fastsætter de nærmere vilkår for Uddannelsesavisen /v Forlaget KSI (herefter benævnt ”Sælger”) levering af varer til en ikke-forbruger/forretningsdrivende (herefter benævnt Køber) som beskrevet i den mellem Køber og Sælger indgåede aftale på Sælgers hjemmeside www.uddannelsesboeger.ua.dk (herefter benævnt ”Aftalen”).

I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige be-tingelser gældende og går forud for Købers eventuelle almindelige betingelser.

2) Ydelsernes omfang
Sælgers ydelse består i levering af varer, hvis nærmere udformning, omfang og leveringstidspunkt er beskrevet i Sælgers ordrebekræftelse.

3) Aftaleindgåelse
Endelig Aftale om køb anses først indgået, når Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse herpå til Køber.

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivel-ser, brugervejledning, indhold på andre websites m.v.

4) Leveringstidspunkt
Medmindre andet er skriftligt aftalt, er oplyste leveringstider fastsat efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg. Såfremt Sælger ikke kan opfylde til oplyst tid, vil Køber modtage skriftlig underretning herom med så vidt muligt oplysninger om, hvornår levering kan antages at kunne ske.

Kan leveringstidspunktet imidlertid ikke overholdes, vil Sælger forsøge at reducere forsinkelsen i videst muligt omfang. Sælger påtager sig dog intet ansvar for eventuelle mindre forsinkelser.

Såfremt et aftalt leveringstidspunkt overskrides med mere end 20 arbejdsdage, og forsinkelsen alene kan tilregnes Sælger eller forhold, for hvilke Sælger er ansvarlig, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af Aftalen. Fristen på 20 arbejdsdage gælder kun for lagervarer og er således ikke gældende for forudbestilte varer. Varer der kan forudbestilles er markeret tydeligt med denne information gennem hele bestillingsproceduren på Sælgers hjemmeside]. Sælger fraskriver sig dog ethvert erstatningsansvar som følge af forsinkelsen, og Købers eneste sanktion ved væsentlig forsinkelse er ophævelse af købet.

5) Levering og risikoens overgang
Med mindre andet er aftalt, anses levering af varer for sket, når varerne er udleveret fra Sælgers lager i Køge (ab lager). 

Sælger kan, hvis Køber vælger dette ved bestilling af varerne på hjemmesiden, på Købers regning og risiko foranledige transporten af varer gennemført frem til Køber. 

Risikoen for varer overgår til Køber på leveringstidspunktet.

6) Fortrydelsesret
Der ydes ingen fortrydelsesret til Køber i henhold til nærværende betingelser.

7) Priser og fakturering 
Den aftalte pris for de bestilte varer fremgår af Sælgers ordrebekræftelse. 

Sælger er berettiget til at fakturere Køber for betaling for varer, efterhånden som levering sker.

8) Betaling
Er varerne ikke betalt med betalingskort ved bestillingen gælder følgende:

De af Sælger fremsendte fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato, med mindre andet fremgår af fakturaen.

Ved forsinket betaling er Sælger berettiget til at opkræve morarenter på 2% pr. påbegyndt måned af det samlede udestående fra forfaldsdagen. Forsinket betaling af en faktura anses altid som væsentlig misligholdelse af Aftalen. 

Såfremt der leveres løbende, og der foreligger forsinket betaling fra Købers side af en fremsendt faktura, er Sælger berettiget til at tilbageholde evt. fremtidige leverancer til Køber eller suspendere yderligere arbejde og/eller i denne forbindelse kræve senere leveringstidspunkter udsat med en periode svarende til Købers forsinkelse med betalingen.

SÆLGER FORBEHOLDER SIG EJENDOMSRETTEN TIL VARER INDTIL DEN FULDE KØBESUM ER ER LAGT.

9) Fejl og mangler 
Køber er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering så grundigt som forholdet nødvendiggør det for at konstatere, om der er mangler ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt. 

For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Køber skriftligt reklamere overfor Sælger straks efter, at fejlen er el-ler burde være opdaget. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og på forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig. Sælger er alene ansvarlig for fejl, som Køber har reklameret over inden 6 måneder fra levering af den fejlbehæftede vare.

Sælger er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt der er fejl, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i overensstemmelse med det aftalte. Sælger er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes Købers egne forhold så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod Sælgers forskrifter samt ændringer og indgreb i det leverede af ikke autoriseret personer.

Såfremt der måtte være fejl i leverede varer, kan Sælger vælge, hvorvidt Sælger vil: 
a) afhjælpe fejlen,
b) foretage omlevering eller efterlevering af fejlbehæftede varer, eller 
c) give Køber et forholdsmæssigt afslag i prisen. 

I det tilfælde hvor det med rimelighed vurderes, at Køber selv kan foretage afhjælpning, anses afhjælpningen for afsluttet ved fremsendelse af en mangelsfri del og/eller instruktion for afhjælpning.

Såfremt Sælger vælger at afhjælpe, foretage om- eller efterlevering, er Sælger forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver, og på egen bekostning at foretage sådan afhjælpning, om- eller efterlevering.

Såfremt Sælger ikke inden rimelig tid foretager afhjælpning, om- eller efterlevering af varer med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Køber skriftligt give Sælger en endelig og rimelig frist for at foretage afhjælpning, om- eller efterlevering. Fristen skal som minimum udgøre 5 arbejdsdage og tidligst udløbe 20 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor Sælger modtog Købers skriftlige reklamation i anledning af fejlen.

Har Sælger ikke foretaget afhjælpning, om- eller efterlevering ved fristens udløb, har Køber ret til et forholdsmæssigt afslag svarende til den fejlbehæftede andel af det leverede i forhold til den samlede leverance og pris. 

Såfremt fejlen er væsentlig, kan Køber ophæve aftalen for så vidt angår den fejl-behæftede andel af varerne. Køber kan alene ophæve Aftalen for så vidt angår ikke-fejlbehæftede varer, såfremt de står i en sådan sammenhæng med de fejlbehæftede varer, at de ikke med rimelighed kan fungere tilfredsstillende alene.

Ophæver Køber, har denne ret til erstatning med de begrænsninger, som fremgår af nærværende Betingelser.

Køber kan ikke rejse andre krav mod Sælger i anledning af fejl.

Har Køber reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilskrives Sælger, skal Køber erstatte de udgifter, Sælger måtte have haft i sådan sammenhæng, herunder undersøgelses- og fragtomkostninger. 

Ombytning eller reparation af varer medfører ikke, at der løber en ny reklamationsperiode.

10) Ophævelse
Såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse af Aftalen, herunder nærværende Betingelser, er den ikke-misligholdende part berettiget til med et rimeligt varsel at ophæve Aftalen, dersom den misligholdende part ikke inden varslets udløb afhjælper misligholdelsen. Et sådant rimeligt varsel kan ikke være kortere end 10 arbejdsdage. 

Levering eller betaling indenfor varslet betragtes som afhjælpning af misligholdelsen. 

11) Ansvarsbegrænsning
Parterne er ansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af nærværende betingelser. 

Sælger kan i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, gøres ansvarlig for indirekte tab af enhver art, herunder men ikke begrænset til driftstab, datatab, tabt avance, rentetab eller omkostninger, som kan henføres til tredjemand, samt andet indirekte tab eller skade.

Sælger er dog ansvarlig for indirekte tab, som forvoldes ved grov uagtsomhed eller fortsæt. 

I tilfælde af at Sælger ifalder erstatningsansvar uanset ovenstående, vil erstatningsansvaret altid være begrænset til den pågældende ordres nettovederlag, dog maksimalt et beløb på DKK 200.000 pr. indgået ordre.

Sælger er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Ethvert ulovbestemt produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet.

12) Force majeure
Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, opstand, generalstrejke, brand, vandskade, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, omfattende virus- eller malwareangreb samt indtrædelse af force majeure iht. nærværende bestemmelse hos underleverandører. 

Dersom der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest og inden for 20 arbejdsdage meddele den anden part, at en force majeuresituation er indtrådt. 

Såfremt en force majeure-situation varer mere end 60 dage, er den anden part berettiget til at annullere Aftalen. En sådan annullation får virkning for fremtiden, idet Køber senest 10 dage efter annullationen skal betale for varer leveret på annullationstidspunktet. Herefter kan ingen af parterne gøre yderligere krav gældende mod den anden part.

13) Tavshedspligt
I forbindelse med Aftalens udførelse kan begge parter få adgang til fortrolige informationer og andet fortroligt materiale hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.

Udover nærværende bestemmelse gælder øvrige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder i henhold til dansk ret.

14) Personoplysninger
14.1 Behandling af personoplysninger
Sælger er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Køber og besøgende på Sælgers hjemmeside. 

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra i det omfang det er nødvendigt for at opfylde parternes Aftale, herunder ved videregivelse af oplysninger til bank, fragtmand m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger. 

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Købers PC.

På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på Sælgers hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionaliteter, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annonce-kampagner mv.).

Ved køb på hjemmesiden udbeder Sælger sig Købers navn, adresse, telefonnr., CVR-nr., e-mailadresse, samt evt. EAN-nr. for offentlige institutioner, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk i ukrypteret form. Selve "kontrakten" (købeaftalen) lagres ikke hos Sælger på en måde, så Kunden senere kan logge sig ind og se/ændre status. 

Desuden registreres Købers IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes! 

14.2 Nyhedsbrev
Køber kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Sælger således, at Køber løbende modtager nyheder og anden information fra Sælger. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af Køber selv på hjemmesiden. 

14.3 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger
Køber kan kontakte Sælger, jf. oplysningerne anført i punkt 18 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Køber. På baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Køber, forudsat dette ikke vil forhindre en købeaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen. 

14.4 Markedsføring
Oplysninger om Købers - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af Sælger til at opfylde købers bestilling og informere Køber, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

14.5 Opbevaring og sletning af oplysninger
Oplysninger vedrørende Køberens bestilling samt eventuelle andre købsoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

15) Underleverandører
Sælger er berettiget til frit at anvende underleverandører. Sådanne underleve-randører pålægges tavshedspligt i samme omfang som Sælger. 

16) Fortolkning og ændringer
Nærværende betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke eksplicit og skriftligt er fraveget skriftligt mellem Køber og Sælger. Senere fravigelse af Aftalen eller Betingelserne kan alene ske gennem udfærdigelsen af ny aftale eller skriftligt tillæg til Aftalen. 

Betingelserne kan af Sælger revideres og/eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede Aftaler berøres dog ikke heraf. 

17) Lovvalg og værneting 
Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelserne, Aftalen eller Sælgers ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på Sælgers til enhver tid værende hjemsted ved byretten i Køge.

18) Oplysninger om sælger
Uddannelsesmagasinet /v Forlaget KSI
Cvr-nr. 3828 4622
Lille Stationsvej 11
4681 Herfølge
Danmark
Tlf. +45 56 27 64 44
E-mail ksi@ksi.dk 

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies